Sveti Jurij ob Ščavnici

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici je osnovni dokument, ki ureja predvidene načine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne v naseljih na območju celotne občine in ga je dne 12.08.2009 s sklepom sprejel občinski svet (Uradni list  RS št.70/09). 

Vsebina operativnega programa je dosegljiva v prilogah na koncu te spletne strani.

Osnovni namen operativnega programa je varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda ter tudi varovanje pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami, skladno z veljavno zakonodajo.

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo v rokih določenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (sklep Vlade Republike Slovenije št. 352-08/2001/2 z dne 14. 10. 2004) in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena z istim dokumentom. Operativni program prav tako določa način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je zastavljen za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do leta 2017, s posebnim poudarkom na investicijah v infrastrukturo lokalne javne službe v obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008.

V skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007) morajo lastniki obstoječih stavb na območju poselitve, kjer ni treba odvajati komunalne odpade vode v javno kanalizacijo, za odpadno komunalno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici najpozneje do:

  • 31. decembra 2015, če je obstoječa stavba na prispevnem območju občutljivega območja ali vplivnem območju kopalnih voda ali na vodovarstvenem območju in
  • 31. decembra 20017, če stavba ni na območjih iz prejšnje alineje.
    Do rokov iz prejšnjega odstavka lahko lastniki obstoječih stavb uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode obstoječe greznice.

Vsebina operativnega programa je okvirno določena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je s sklepom št. 352-08/2001/2 z dne 14. 10. 2004 sprejela Vlada Republike Slovenije.